hemledigtkontakttradgardstubbgravtraktormina
 
     
 

1. Abonnemangsvillkor
Allmänt Dessa abonnemangsvillkor reglerar avtalsförhållandet mellan Härnöbo AB, nedan kallad Leverantör, och Kund avseende Snöröjnings abonnemang. Avtal skall anses ha träffats när Kund registreras av Leverantör varvid även abonnemangstiden börjar löpa. Leverantör förbehåller sig rätten att avböja ansökan om abonnemang. Abonnemang får inte överlåtas utan skriftlig tillåtelse från Leverantör.

2. Abonnemangstid
Abonnemang löper från täcknings datum fram till vinterperiodens slut.
Vid abonnemangstidens slut avslutas abonnemanget automatiskt.
Att ej betala faktura anses ej som uppsägning. Då kund erbjuds ett abonnemang med fri introduktionsmånad/månader, skall abonnemanget innan sådan periods utgång sägas upp enligt ovan. I annat fall övergår abonnemanget att löpa till vinterperiodens slut alternativt tills uppsägning sker.

3. Abonnemangsavgifter
Betalning erläggs till Leverantör i form av Leverantörs vid var tid gällande abonnemangsavgift. Betalning sker i efterskott mot faktura varje månad, och skall erläggas senast 30 dagar efter fakturans utställningsdatum. Faktureringsavgift utgår med 25 kr på pappersfakturor samt E-post fakturor under 300 kr. Kund skall omgående meddela Leverantör om en faktura anses felaktig. Sker inte detta inom 10 dagar från fakturans utskriftsdatum förfaller Kundens rätt till sådan invändning. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 25% per månad från förfallodagen, lagstadgad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift.

4. Gruppanslutning
För att kunden skall skall kunna ta del av grupprabatter krävs att de gruppanslutna fastigheterna är belägna på samma gata med ett minimum av 500m isär. Anslutna fastigheter måste abonnera på samma snöröjningstyp. Individuella val som tex handskottning går att beställa separat.

5. Avstängning av abonnemang
Leverantör äger rätt att stänga av abonnemanget om Kunden trots påminnelse inte betalt faktura inom angiven tid. Leverantör har även rätt att med omedelbar verkan stänga av ett abonnemang utan återbetalningsskyldighet, om Kunden utnyttjar abonnemanget på ett otillbörligt sätt. Otillbörligt är också medvetet handlande som negativt påverkar leverantören eller övriga abonnenter eller tjänsten i sig självt.

6. Ansvarsbegränsning, Force Majeure
Leverantör ansvarar ej för olägenhet, skada eller förlust som beror på omständigheter utanför Leverantörs kontroll. Eventuellt skadestånd omfattar ej indirekta skador eller förlust i Kunds näringsverksamhet. Leverantör är befriad från ansvar för avbrott eller störningar orsakade av omständigheter utanför dess konstroll ex; olyckshändelser, maskinskada, blixtnedslag, brand, explosion, krig, upplopp, översvämning, hårt väder, arbetsmarknadskonflikt (oavsett om den omfattar Leverantörs personal eller ej) eller handling eller underlåtenhet från myndighets eller annan utomståendes sida.

7. Röjning
Alla Snöröjning sker efter att den anslutande vägen är snöröjd om kunden inte valt snöröjning innan 07:00. Ev efterkommande röjningar av anslutande väg är kundens ansvar att röja. Leverantören kan återkomma på uppmaning av kund då mot ordinarie taxa. Röjning av snön skall vara klar inom 12 timmar efter det att anslutande väg är röjd. Om det vid det aktuella röningstillfället ej är möjlig för leverantören att uppfylla avtalet pg a hinder eller dy kommer leverantören ej att återkomma för ny röjning om ej kunden så önskar då mot ordinarie taxa.

8. Skador.
Ev skador på fast egendom efter vinterperiodens avslut. Skador på lösa objekt såsom bilar, mopeder, sparkar etc skall omedelbart anmälas till leverantören. Det åligger kunden att ej placera objekt på den yta som skall snöröjas, skulle skador på sådana objekt sker är det kundens ansvar att ersätta dem. Det åligger kunden att bevisa att leverantören orsakat skadan genom försumlighet.